Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

 Dokumenty do pobrania:

1. Regulamin Wydziału Sędziowskiego WOZKOSZ WM

2. Regulamin Sędziego WOZKOSZ WM

     - Zał. nr 1 do Regulaminu Sędziego WOZKOSZ WM

 


REGULAMIN SĘDZIEGO
WARSZAWSKIEGO OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU KOSZYKÓWKI
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO


I. Postanowienia ogólne


§ 1


1. Sędzią koszykówki, zwanym dalej „Sędzią”, może być osoba fizyczna, która ukończyła kurs sędziowski organizowany przez Wydział Sędziowski Warszawskiego Okręgowego Związku Koszykówki Województwa Mazowieckiego, dalej zwany „Wydziałem” lub szkolenie właściwe do uzyskania licencji stałej sędziego oraz posiada licencję okresową sędziego wydaną przez Warszawski Okręgowy Związek Koszykówki Województwa Mazowieckiego, zwany dalej „WOZKosz WM”, jak również inna osoba fizyczna, której ze względu na posiadane uprawnienia, kwalifikujące ją do uzyskania licencji stałej sędziego i licencji okresowej sędziego, Przewodniczący Wydziału nada status sędziego.

2. Sędzia może pełnić funkcję sędziego boiskowego oraz sędziego funkcyjnego.

3. Sędzią boiskowym może być osoba, która ukończyła 15 lat. Sędzia boiskowy jest uprawniony do pełnienia funkcji sędziego funkcyjnego.

4. Sędzią funkcyjnym może być osoba, która ukończyła 13 lat.

5. Sędzia, który nie ukończył 18 lat, musi posiadać pisemną zgodę opiekuna prawnego na wykonywanie funkcji Sędziego.

 § 2


1. Sędzia WOZKosz WM może posiadać klasę sędziowską: sędziego kandydata, sędziego okręgowego II klasy, sędziego okręgowego I klasy oraz sędziego honorowego.

2. Klasy sędziowskie określone w ust. 1 są nadawane Sędziom WOZKosz WM przez Zarząd WOZKosz WM na wniosek Wydziału.

3. Szczegółowe zasady awansów sędziowskich na poszczególne klasy oraz zasady ubiegania się o awans do grupy sędziów szczebla centralnego regulują komunikaty Wydziału wydawane przed rozpoczęciem danego sezonu rozgrywkowego.


II. Uzyskanie statusu Sędziego

§ 3


1. Sędzia otrzymuje licencję stałą sędziego WOZKosz WM.

2. Sędzia zostaje dopuszczony do prowadzenia zawodów organizowanych lub zlecanych przez WOZKosz WM po spełnieniu następujących warunków:
a) zaliczeniu z wynikiem pozytywnym sprawdzianu teoretycznego ze znajomości przepisów gry w koszykówkę,
b) zaliczeniu z wynikiem pozytywnym egzaminu biegowego,
c) uiszczeniu opłaty startowej za licencję sędziego na dany sezon rozgrywkowy.

3. Wymagania określone w ust. 2 nie dotyczą sędziów szczebla centralnego oraz aktywnych komisarzy szczebla centralnego – o ile zaliczyli oni egzaminy organizowane przez Polski Związek Koszykówki, zwany dalej „PZKosz”.

4. Wymagania określone w ust. 2 pkt b nie dotyczą sędziów prowadzących zawody wyłącznie jako sędziowie funkcyjni.

5. Wymagania określone w ust. 2 nie dotyczą sędziów honorowych.

6. Zasady sprawdzianu teoretycznego ze znajomości przepisów gry w koszykówkę oraz egzaminu biegowego reguluje komunikat Wydziału wydawany przed rozpoczęciem danego sezonu rozgrywkowego.

7. Wysokość opłaty aktywacyjnej na dany sezon rozgrywkowy jest ustalana przez Zarząd WOZKosz WM i publikowana w Regulaminie Zawodów Mistrzowskich organizowanych i prowadzonych przez Warszawski Okręgowy Związek Koszykówki Województwa Mazowieckiego, zwanym dalej „Regulaminem Rozgrywek”, uchwalanym przez Zarząd WOZKosz WM na dany sezon rozgrywkowy.


III. Prawa i obowiązki Sędziego

§ 4

Sędzia ma prawo do:
a) otrzymywania od Wydziału nominacje do prowadzenia zawodów organizowanych lub zlecanych przez WOZKosz WM,
b) pomocy szkoleniowej ze strony Wydziału,
c) pełnej informacji o działalności Wydziału, za wyjątkiem decyzji indywidualnych podjętych wobec konkretnych sędziów,
d) uzyskiwania awansu na wyższe klasy sędziowskie,
e) otrzymywania odznaczeń i wyróżnień,
f) otrzymania ekwiwalentu za prowadzenie zawodów oraz zwrotu kosztów dojazdu w wysokości i według zasad określonych przez Zarząd WOZKosz WM,
g) wystąpienia do Wydziału o udzielenie urlopu nieprzekraczającego łącznie okresu dwóch lat,
h) zgłaszania postulatów i wniosków do Wydziału.

§ 5

Sędzia ma obowiązek:
a) uczestniczyć w konferencji przedsezonowej w przypadku chęci uzyskania statusu Sędziego na dany sezon rozgrywkowy,
b) prowadzić zawody organizowane lub zlecane przez WOZKosz WM zgodnie z wyznaczeniami dokonanymi przez członka Wydziału odpowiedzialnego za wyznaczenia,
c) prowadzić zawody zgodnie z Oficjalnymi przepisami gry w koszykówkę oraz aktualnymi interpretacjami FIBA i PZKosz,
d) stale podnosić swoje kwalifikacje sędziowskie,
e) przestrzegać postanowień Statutu WOZKosz WM, postanowień niniejszego regulaminu oraz innych regulaminów związanych z działalnością sędziowską, a także postanowień innych aktów, w tym uchwał i decyzji organów WOZKosz WM, dotyczących spraw sędziowskich,
f) zachować akceptowalną społecznie postawę moralną i kulturę osobistą w związku z pełnieniem funkcji Sędziego,
g) podania w zgłoszeniu przedsezonowym wszystkich wymaganych informacji, w tym w szczególności danych kontaktowych, których każdorazowa zmiana winna być zgłaszana Wydziałowi,
h) zadeklarowania swojej dyspozycyjności do prowadzenia zawodów organizowanych lub zlecanych przez WOZKosz WM oraz do niezwłocznego informowania członka Wydziału odpowiedzialnego za wyznaczenia o braku możliwości pełnienia funkcji Sędziego na wyznaczonych zawodach według zasad określonych w niniejszym regulaminie,
i) przybyć do miejsca rozgrywania meczu:

- co najmniej na 60 minut przed wyznaczoną godziną rozpoczęcia meczu – dotyczy sędziów funkcyjnych wyznaczonych na stoliki rozgrywek ligowych,

- co najmniej na 45 minut przed wyznaczoną godziną rozpoczęcia meczu – dotyczy sędziów boiskowych wyznaczonych na zawody strefowe,

- co najmniej na 30 minut przed wyznaczoną godziną rozpoczęcia meczu – dotyczy sędziów boiskowych wyznaczonych na zawody okręgowe oraz sędziów funkcyjnych wyznaczonych na zawody strefowe i okręgowe,

j) obsługiwać zawody wyłącznie:

- w oficjalnej koszulce sędziowskiej WOZKOsz WM, wskazanej w komunikacie Wydziału wydanym przed rozpoczęciem danego sezonu rozgrywkowego – dotyczy sędziów boiskowych i sędziów funkcyjnych wyznaczonych na zawody organizowane lub zlecane przez WOZKosz WM,

- w oficjalnej bluzie sędziowskiej WOZKosz WM, wskazanej w komunikacie Wydziału wydanym przed rozpoczęciem danego sezonu rozgrywkowego - dotyczy sędziów funkcyjnych wyznaczonych na stoliki rozgrywek ligowych,

k) rozliczać ekwiwalenty sędziowskie za prowadzenie zawodów oraz zwrot kosztów dojazdu w wysokości i według zasad określonych przez Zarząd WOZKosz WM oraz na oficjalnych drukach delegacji sędziowskich opatrzonych logo WOZKosz WM.


§ 6

1. Wysokość należnego ekwiwalentu sędziowskiego oraz zasady zwrotu kosztów dojazdu ustala Zarząd WOZKosz WM.

2. Rozliczenie ekwiwalentu odbywa się na druku delegacji sędziowskiej zatwierdzonej na dany sezon przez Zarząd WOZKosz WM.

3. Na druku delegacji sędziowskiej Sędzia może rozliczyć ekwiwalent oraz zwrot kosztów dojazdu wyłącznie za prowadzenie zawodów organizowanych lub zlecanych przez WOZKosz WM.

4. Sędzia nie może rozliczać innych kosztów niż określone w ust. 1.

5. W razie braku zapłaty należnych Sędziemu świadczeń z tytułu prowadzenia zawodów, Sędzia winien niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Wydział, który podejmie niezbędne kroki w celu wyegzekwowania tych należności.


§ 7


Korespondencja dotycząca całości funkcjonowania środowiska sędziowskiego pomiędzy Wydziałem a Sędziami odbywać się będzie za pomocą poczty elektronicznej oraz Elektronicznego Systemu Obsługi Rozgrywek (ESOR).


IV. Zasady dokonywania i otrzymywania nominacji sędziowskich


§ 8

 

1. Wyznaczanie Sędziów do prowadzenia zawodów odbywa się wyłącznie poprzez ESOR lub za pomocą komunikatów kierowanych do Sędziów za pośrednictwem poczty elektronicznej.

2. Wyznaczenia Sędziów do prowadzenia zawodów zawierają informacje o dacie, miejscu i godzinie rozpoczęcia spotkania, drużynach biorących udział w meczu, partnerze boiskowym oraz sędziach stolikowych.

3. Wyznaczanie Sędziów do prowadzenia zawodów jest dokonywane przez członka Wydziału odpowiedzialnego za wyznaczenia według następującego schematu klasyfikacji Sędziów:
a) sędzia kandydat – klasa uprawniająca do prowadzenia następujących zawodów:

- jako sędzia boiskowy: pierwszy krok dziewcząt i chłopców (U11K i U11M), minikoszykówka dziewcząt i chłopców (U12K i U12M), młodziczki i młodzicy (U13K i U13M) oraz młodziczki starsze i młodzicy starsi (U14K i U14M),

- jako sędzia funkcyjny: pierwszy krok dziewcząt i chłopców (U11K i U11M), minikoszykówka dziewcząt i chłopców (U12K i U12M), młodziczki i młodzicy (U13K i U13M) oraz młodziczki starsze i młodzicy starsi (U14K i U14M), kadetki i kadeci (U15K i U15M);

b) sędzia okręgowy II klasy - klasa uprawniająca do prowadzenia następujących zawodów:

- jako sędzia boiskowy: kategorii rozgrywek określonych w ust. 2 lit. a tiret pierwsze, a nadto zawodów kadetek i kadetów (U15K i U15M), kadetek starszych i kadetów starszych (U16K i U16M) oraz juniorek i juniorów (U17K i U17M),

- jako sędzia funkcyjny: kategorii rozgrywek określonych w ust. 2 lit. a tiret drugie, a nadto zawodów: kadetek starszych i kadetów starszych (U16K i U16M), juniorek i juniorów (U17K i U17M) oraz juniorek starszych i juniorów starszych (U19K i U19M);

c) sędzia okręgowy I klasy oraz sędzia honorowy - klasa uprawniająca do prowadzenia następujących zawodów:

- jako sędzia boiskowy: wszystkich kategorii rozgrywek organizowanych lub zlecanych przez WOZKosz WM;

- jako sędzia funkcyjny: wszystkich kategorii rozgrywek organizowanych lub zlecanych przez WOZKosz WM, włącznie z zawodami ligowymi organizowanymi przez PZKosz, za wyjątkiem rozgrywek Orlen Basket Ligi i Orlen Basket Ligi Kobiet.

4. Członek Wydziału odpowiedzialny za wyznaczenia przy wyznaczaniu Sędziów do prowadzenia zawodów kieruje się również następującymi kryteriami:
a) staż sędziowski,
b) posiadane doświadczenie sędziowskie,
c) wiek Sędziego (dotyczy w szczególności sędziów honorowych),
d) kondycja fizyczna Sędziego,
e) zaangażowanie i stosunek do prowadzonych zawodów, w szczególności punktualność przybycia do miejsca rozgrywania zawodów,
f) zaangażowanie w pracę na rzecz środowiska sędziowskiego,
g) dyspozycyjność do prowadzenia zawodów,
h) odległość pomiędzy miejscem zamieszkania Sędziego, a miejscem rozgrywania zawodów,
i) ilość wnioskowanych przez Sędziego zmian w nominacjach oraz przyczyny tych zmian,
j) postawa moralna i kultura osobista Sędziego,
k) chęć podnoszenia swoich kwalifikacji sędziowskich,
l) udział w szkoleniach organizowanych przez Wydział.

5. W szczególnie uzasadnionych spełnieniem kryteriów z ust. 4 przypadkach wyznaczenie Sędziego do prowadzenia zawodów może zostać dokonane przez członka Wydziału odpowiedzialnego za wyznaczenia z pominięciem schematu klasyfikacji określonego w ust. 3 niniejszego regulaminu.

6. Prawo do prowadzenia jako sędzia funkcyjny rozgrywek Orlen Basket Ligi i Orlen Basket Ligi Kobiet mają Sędziowie posiadający status sędziego okręgowego I klasy oraz licencję nadaną przez ww. ligi na wniosek Wydziału. Przy wyborze Sędziów, którym nadana zostanie licencja uprawniająca do prowadzenia jako sędzia funkcyjny rozgrywek Orlen Basket Ligi i Orlen Basket Ligi Kobiet, Wydział kieruje się kryteriami określonymi w ust. 3 lit. a – c, e, f oraz i - l.

7. Wyznaczanie Sędziów do prowadzenia zawodów odbywa się z uwzględnieniem zadeklarowanej przez Sędziego dyspozycyjności.


§ 9


1. Sędzia otrzymuje nominację na zawody z wyprzedzeniem co najmniej jednego tygodnia.

2. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się krótszy, aniżeli określony w ust. 1, termin wyznaczenia Sędziego do prowadzenia zawodów, jednakże wówczas Sędzia nie ma obowiązku przyjęcia nominacji. W przypadku odrzucenia nominacji Sędzia jest jednakże zobligowany do niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie członka Wydziału odpowiedzialnego za wyznaczanie Sędziów.

3. Oprócz otrzymania nominacji na zawody, do prowadzenia których Sędzia został wyznaczony, Sędzia otrzyma również za pośrednictwem poczty elektronicznej listę wyznaczeń pozostałych Sędziów dokonanych z wyprzedzeniem określonym w ust. 1.


§ 10


1. Sędzia, który otrzymał nominację na zawody winien w ciągu 72 godzin od daty otrzymania nominacji potwierdzić ją lub odrzucić w ESOR.

2. Przed odrzuceniem nominacji w ESOR Sędzia ma obowiązek znaleźć za siebie oraz zaproponować członkowi Wydziału odpowiedzialnemu za wyznaczanie Sędziów za pomocą poczty elektronicznej zastępstwo.

3. W wiadomości e-mail z informacją o zastępstwie Sędzia winien wskazać: dane identyfikujące zawody, których dotyczy zmiana, imię i nazwisko Sędziego – zastępcy oraz funkcję, której dotyczy zmiana. Wiadomość e-mail Sędzia obowiązany jest również wysłać do wiadomości Sędziego – zastępcy.

4. Wszelkie zmiany zatwierdza lub odrzuca członek Wydziału odpowiedzialny za wyznaczanie Sędziów, kierując się kryteriami określonymi w § 8 ust. 3 – 5 niniejszego regulaminu. Wysłanie przez Sędziego wiadomości e-mail z informacją o zamianie nie jest równoznaczne z akceptacją zmiany.

5. Jeżeli Sędzia po potwierdzeniu nominacji nie przybędzie na mecz i jednocześnie nie wypełni procedury opisanej w ust. 2 - 4 , to jego nieobecność będzie traktowana jako nieusprawiedliwiona.


§ 11


Naruszenie przepisów § 9 ust. 2 oraz § 10 niniejszego regulaminu stanowi przewinienie administracyjne i skutkuje nałożeniem przez Wydział kar administracyjnych określonych w załączniku nr 3 do niniejszego regulaminu, stanowiącym integralną część niniejszego regulaminu.


V. Urlop sędziowski


§ 12

 
1. Sędzia ma prawo wystąpienie do Wydziału z pisemnym wnioskiem o udzielenie urlopu.

2. Suma okresów udzielonych urlopów nie może przekroczyć dwóch lat.

3. Po upływie okresu określonego w ust. 2 Sędzia zostaje skreślony z listy Sędziów i Sędzia zobowiązany jest do odbycia ponownie kursu sędziowskiego.


VI. Zasady karania dyscyplinarnego i administracyjnego


§ 13


1. Przewinienia dyscyplinarne podlegają ocenie Sędziego Dyscyplinarnego WOZKosz WM. Zasady orzekania w sprawach dyscyplinarnych, rodzaje zachowań uznawanych za przewinienia dyscyplinarne, a także rodzaje i wysokość kar za popełnienie czynów stanowiących przewinienia dyscyplinarne reguluje Regulamin Dyscyplinarny zatwierdzony przez Walne Zebranie Delegatów Polskiego Związku Koszykówki w dniu 6 czerwca 2022 r.

2. Naruszenie przez Sędziego postanowień Statutu WOZKosz WM, niniejszego regulaminu oraz innych regulaminów związanych z działalnością sędziowską, jak również innych aktów prawnych dotyczących spraw sędziowskich jest przewinieniem administracyjnym.

3. Przewinienia administracyjne podlegają ocenie Wydziału. Zasady warunki postępowania oraz rodzaje i wykonanie kar administracyjnych zawarte zostały w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu, stanowiącym integralną część niniejszego regulaminu.


VII. Postanowienia końcowe


§ 14


Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Zarządowi WOZKosz WM oraz Wydziałowi.

 

§ 15


W przypadkach nieunormowanych w niniejszym regulaminie, a związanych z pełnieniem funkcji Sędziego, decyduje Wydzial w formie uchwały z uwzględnieniem postanowień Statutu WOZKosz WM, Regulaminu Wydziału oraz Regulaminu Rozgrywek.


§ 16


1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 8 sierpnia 2023 r.

2. Traci moc Regulamin sędziego Warszawskiego Okręgowego Związku Koszykówki Województwa Mazowieckiego z dnia 25 września 2017 r.
_________________________
Prezes Zarządu WOZKosz WM
Robert Szywalski
Załączniki:
1. Załącznik nr 1 – Zasady, warunki, rodzaje oraz wykonanie kar administracyjnych. 

Decathlon Mazowsze Molten
Obraz