Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

STATUT WARSZAWSKIEGO OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU KOSZYKÓWKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Rozdział I.

Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny.


§ 1
Warszawski Okręgowy Związek Koszykówki Województwa Mazowieckiego (w skrócie WOZKosz), zwany dalej „Związkiem”, jest Związkiem Sportowym zrzeszającym organizacje (kluby, towarzystwa, stowarzyszenia), których działalność służy rozwojowi i popularyzacji koszykówki.

§ 2
Związek działa w oparciu o niniejszy Statut oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności Ustawę z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, a także Ustawę z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie.

§ 3
Terenem działania związku jest obszar województwa mazowieckiego a siedzibą władz Związku jest Warszawa. Związek dla realizacji swoich celów może działać poza granicami Mazowsza.

§ 4
Związek może być członkiem innych stowarzyszeń o podobnym profilu działania.

§ 5
Związek opiera swą działalność na aktywności członków oraz pracy społecznej działaczy. Dla realizacji celów statutowych Związek może zatrudniać pracowników.

§ 6
Związek posiada emblemat organizacyjny odznaki i pieczęcie, których używa zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Związek może posiadać sztandar oraz znak graficzny (logo).


Rozdział II.

Cele i kierunki działania.


§ 7
Celem działania Związku jest popularyzacja i rozwój koszykówki.

§ 8
1. Związek realizuje swoje cele przez:
1) zrzeszanie stowarzyszeń i innych podmiotów prowadzących działalność związaną z koszykówką,
2) organizację i przeprowadzanie szkolenia oraz doszkalania, w tym przy współudziale odpowiednich instytucji sportowych i naukowych:
a. kadry szkolącej i sędziowskiej,
b. kadry zawodniczej w zawodach krajowych i międzynarodowych,
3) organizację i prowadzenie rozgrywek klubowych w województwie, zawodów międzynarodowych i międzypaństwowych, promocyjnych i innych,
4) współpracę z Polskim Związkiem Koszykówki w każdym zakresie wynikającym z jego statutowych i ustawowych zadań,
5) prowadzenie ewidencji i dokumentacji w zakresie koszykówki,
6) nawiązywanie kontaktów sportowych z odpowiednimi organizacjami sportowymi w kraju i za granicą,
7) sprawowanie opieki szkoleniowej i wychowawczej nad członkami Związku oraz nadzorowanie przestrzegania przez nich postanowień niniejszego Statutu.
8) opracowywanie rocznych kalendarzy imprez sportowych
9) opracowywanie wieloletnich kierunków rozwoju koszykówki w województwie mazowieckim,
10) rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy członkami Związku.
2. Działalność statutowa Związku, o której mowa w ust. 1. Może być prowadzona w formie odpłatnej lub nieodpłatnej działalności pożytku publicznego.
§ 9
Dla zapewnienia środków finansowych na realizację zadań statutowych, Związek może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.


Rozdział III.

Członkowie WOZKosz - ich prawa i obowiązki.


§ 10
1. Członkiem Związku mogą być stowarzyszenia oraz inne osoby prawne prowadzące działalność związaną z koszykówką.
2. Członkowie Związku dzielą się na:
1/ zwyczajnych
2/ honorowych
3/ wspierających
3. Członkami zwyczajnymi związku mogą być kluby sportowe posiadające osobowość prawną, biorące udział we współzawodnictwie sportowym w koszykówce.
4. Członkami honorowymi Związku mogą być osoby fizyczne szczególnie zasłużone dla Związku. Godność członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie Delegatów Związku zwane dalej „Zgromadzeniem” na wniosek Zarządu Związku.
5. Członkami wspierającymi Związku mogą być kluby nie uczestniczące we współzawodnictwie sportowym oraz inne osoby prawne (w tym mające cele zarobkowe) lub osoby fizyczne, które uznają statut Związku i wspierają jego działalność.
6. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje Zarząd Związku w drodze uchwały na podstawie pisemnej deklaracji.

§ 11
1. Członkowie zwyczajni Związku mają prawo do:
a. wyrażania opinii o działalności Związku oraz zgłaszania wniosków i postulatów wobec władz Związku,
b. udziału w przedsięwzięciach organizowanych przez Związek,
c. uzyskiwania informacji o działalności Związku i jego zamierzeniach,
d. pomocy szkoleniowej, organizacyjnej i finansowej ze strony Związku w realizacji celów statutowych,
e. korzystania poprzez swoich delegatów z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Związku oraz głosu stanowiącego na Zgromadzeniach.
2. Członkowie honorowi oraz członkowie wspierający Związku posiadają wszystkie prawa członków zwyczajnych oprócz biernego i czynnego prawa wyborczego oraz głosu stanowiącego na Zgromadzeniach (uczestniczą w nich z głosem doradczym).

§ 12
1. Członkowie Zwyczajni Związku są obowiązani do:
a. przestrzegania statutu, regulaminów, uchwał Związku oraz innych przepisów regulujących uprawianie koszykówki w Polsce,
b. aktywnej działalności na rzecz rozwoju i podnoszenia poziomu sportowego koszykówki,
c. czynnego udziału w realizacji statutowych zadań Związku oraz uczestniczenia w pracach władz i komisji Związku do których zostali wybrani,
d. regularnego opłacania obowiązujących składek
e. udziału w rozgrywkach organizowanych przez Związek.
2. Członkowie Wspierający Związku są zobowiązani do przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał Związku oraz aktywnej działalności na rzecz rozwoju i podnoszenia poziomu sportowego koszykówki.
3. Członkowie Honorowi Związku mają obowiązek godnie reprezentować Związek w kontaktach zewnętrznych oraz przestrzegać przepisów regulujących funkcjonowanie Związku.

§ 13
Członkostwo zwyczajne Związku ustaje w przypadku:
a. zgłoszonego na piśmie – do Zarządu Związku, wystąpienia ze Związku,
b. utraty osobowości prawnej,
c. wykluczenia na mocy uchwały Zarządu Związku w przypadku istotnego naruszenia postanowień statutu, w tym nie opłacania regularnie składek członkowskich przez okres dwóch lat lub braku aktywnego uczestnictwa w działalności statutowej Związku przez dwa lata, a także nie uczestniczenia przez dwa kolejne sezony w rozgrywkach organizowanych przez Związek.
d. likwidacji lub rozwiązania Związku.


§ 14
1. W przypadku naruszania przez członka Związku postanowień statutu, regulaminów lub uchwał władz Związku, Zarządowi przysługuje prawo do:
a. zwrócenia uwagi na stwierdzone uchybienia i żądanie ich usunięcia w określonym terminie,
b. zawieszenia w prawach członka i okresowym pozbawieniu go uprawnień statutowych na okres do dwóch lat,
c. wykluczenia określonego w § 13 pkt. 3.
2. Członkostwo wspierające Związku ustaje w przypadku określonym w § 13 pkt.1 i pkt. 3 (w tym ostatnim przypadku wyłącznie w zakresie istotnego naruszenia postanowień statutu oraz nie opłacania składek członkowskich przez okres dwóch lat).
3. Członkostwo honorowe ustaje w przypadku śmierci Członka. Związek może pozbawić godności Członka Honorowego osobę, która została skazana prawomocnym wyrokiem sądu lub swoim zachowaniem działała na niekorzyść Związku.

§ 15
Od uchwał Zarządu Związku dotyczących zawieszenia lub wykluczenia, członkowi Związku przysługuje prawo odwołania się za pośrednictwem Zarządu Związku do Walnego Zgromadzenia w terminie 30 dni od daty otrzymania uchwały wraz z uzasadnieniem.


Rozdział IV.

Władze Związku


§ 16
1. Władzami Związku są:
a. Walne Zgromadzenie Delegatów,
b. Zarząd,
c. Komisja Rewizyjna.
2. O ile szczegółowe postanowienia statutu nie stanowią inaczej, uchwały władz Związku zapadają zwykłą większością głosów, w obecności przynajmniej połowy członków danego organu. Uchwały są podejmowane w głosowaniu jawnym lub tajnym - w zależności od decyzji organu podejmującego daną uchwałę.

§ 17
Walne Zgromadzenie Delegatów zwane dalej „Zgromadzeniem” jest najwyższą władzą Związku i zwoływane jest przez Zarząd Związku dla załatwienia spraw związanych z działalnością Związku jako:
1. sprawozdawczo-wyborcze – raz na cztery lata,
2. sprawozdawcze – corocznie,
3. nadzwyczajne – w terminie do trzech miesięcy od zgłoszenia wniosku w sprawie jego zwołania. Zgromadzenie Nadzwyczajne może być zwołane:
a. na wniosek co najmniej połowy członków Związku,
b. na wniosek Komisji Rewizyjnej,
c. z własnej inicjatywy Zarządu Związku.


§ 18
1. Zgromadzenie odbywa się w miejscu i terminie ustalonym przez Zarząd Związku i przekazanym członkom Związku wraz z pisemnym sprawozdaniem oraz proponowanym porządkiem i regulaminem obrad nie później niż 14 dni przed jego odbyciem w formie pisemnej - za pośrednictwem poczty elektronicznej.
2. Każdy członek zwyczajny (klub) dysponuje jednym mandatem. Ponadto otrzymuje dodatkowy mandat za udział minimum 5 zespołów oraz jeden za każda następną rozpoczętą piątkę zespołów uczestniczących w rozgrywkach organizowanych przez Związek w sezonie sportowym, w którym odbywa się Zgromadzenie.
3. Członek Zwyczajny Związku przedstawia pisemnie Zarządowi Związku na 7 dni przed terminem Zgromadzenia listę osób (delegatów), które będą go reprezentowały podczas Zgromadzenia. Po złożeniu listy delegatów członek Związku ma prawo zmiany osoby delegata na Walne Zgromadzenie Delegatów. Zmiana taka następuje na piśmie skierowanym w tym celu do Zarządu Związku.
4. Kadencja delegatów trwa jeden rok.

§ 19
1. Do kompetencji Zgromadzenia sprawozdawczo-wyborczego należy:
a. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdania Zarządu Związku i Komisji Rewizyjnej,
b. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
c. uchwalanie porządku i regulaminu obrad,
d. uchwalanie kierunków działań i programu Związku,
e. podejmowanie uchwał o zmianie statutu i rozwiązaniu się Związku,
f. wybór Prezesa, Zarządu i Komisji Rewizyjnej Związku,
g. nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego Związku,
h. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu określonych w § 22 p.8.
i. podejmowanie uchwał ustalających wysokość składek członkowskich.
j. zatwierdzanie regulaminów pracy Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
k. rozpatrywanie wniosków i dezyderatów zgłoszonych przez Zarząd, Komisję Rewizyjną lub delegatów Związku i podejmowanie uchwał w tym zakresie.
2. Do kompetencji Zgromadzenia Sprawozdawczego należą sprawy:
a. wymienione ust. 1 oprócz pkt. 2 i 6,
b. określone w ust.1 pkt. 6 wyłącznie jako wybory uzupełniające do władz Związku, w przypadku wyczerpania limitu kooptacji;
3. Do kompetencji Zgromadzenia Nadzwyczajnego należy tylko rozpatrzenie spraw, dla których zostało zwołane.
4. W Zgromadzeniu udział biorą:
a. z głosem stanowiącym – delegaci członków zwyczajnych według klucza wyborczego określonego w § 18 ust. 2.
b. z głosem doradczym - członkowie władz Związku którzy nie zostali wybrani delegatami, członkowie honorowi, członkowie wspierający oraz zaproszeni goście.
5. Obrady Zgromadzenia odbywają się na podstawie Regulaminu obrad zatwierdzonego przez delegatów na danym Zgromadzeniu a uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów
6. Uchwały podejmowane są w głosowaniu jawnym, w obecności, co najmniej połowy uprawnionych delegatów w I terminie i bez względu na liczbę delegatów w II terminie o ile drugi termin był podany w zawiadomieniu.
7. Zgromadzenie może uchwalić głosowanie tajne w sprawach personalnych.
8. Uchwały dotyczące zmiany statutu lub rozwiązania Związku wymagają 2/3 ważnych głosów przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych delegatów tj. delegatów, którzy pobrali mandat uprawniający do głosowania.
9. Kadencja władz Związku jest łączna i trwa 4 lata

§ 20
1. Zarząd Związku kieruje jego działalnością i składa się z 7 – 11 członków, w tym Prezesa (wybieranego odrębnie).
2. Zarząd konstytuuje się na pierwszym posiedzenie, w terminie trzech tygodni od wyborów, dokonując podziału funkcji i zadań.
3. W przypadku powstania wakatu w składzie Zarządu Związku w trakcie kadencji – Zarząd ma prawo dokooptować do swego grona nowych członków.
na wakujące miejsca,, jednak liczba tych osób nie może przekroczyć 1/3 wybranych członków Zarządu. Kadencja osób dokooptowanych kończy się wraz z upływem kadencji wybranego Zarządu.
4. W przypadku powstania wakatu na funkcji Prezesa, wybór nowego Prezesa odbywa się na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczym lub Sprawozdawczo – Wyborczym. Do tego czasu funkcję Prezesa sprawuje jeden z Członków Zarządu wybrany przez Zarząd.

§ 21
Zarząd zbiera się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 1 raz w miesiącu, Obradom przewodniczy Prezes lub jeden z Wiceprezesów.

§ 22
Do kompetencji Zarządu należy:
1. realizacja uchwał i wytycznych Zgromadzenia,
2. ustalanie rzeczowych i finansowych planów działania Związku oraz ich realizacja,
3. zarządzanie majątkiem i funduszami Związku,
4. reprezentowanie Związku na zewnątrz oraz współdziałanie z organizacjami krajowymi i zagranicznymi w zakresie koszykówki,
5. powoływanie i nadzorowanie pracy komisji problemowych oraz zatwierdzanie regulaminów pracy i składów komisji,
6. organizowanie rozgrywek,
7. organizowanie szkoleń dla trenerów, sędziów i zawodników,
8. przyjmowanie, zawieszanie i wykluczanie członków Związku za wyjątkiem członków honorowych,
9. rozstrzyganie sporów miedzy członkami Związku,
10. zatwierdzanie regulaminów Rozgrywek prowadzonych przez Związek,
11. zwoływanie Zgromadzeń,
12. opracowywanie planów, sprawozdań i rozliczeń oraz prowadzenie ewidencji,
13. zatwierdzanie związkowych trenerów oraz składów reprezentacji,
14. przyznawanie odznaczeń i wyróżnień,
15. wnioskowanie i opiniowanie w sprawach:
a. zmian barw klubowych ze względów sportowych,
b. nagród, odznaczeń,
16. ustalanie delegatów na Walne Zebrania stowarzyszeń, których członkiem jest Związek.


§ 23
Zarząd Związku wykonuje swoją pracę przy pomocy Biura Związku, w którym może zatrudniać pracowników i które wykonuje obsługę administracyjną Związku.

§ 24
Praca Zarządu Związku podlega kontroli Komisji Rewizyjnej Związku oraz innych ustawowych organów i instytucji.

§ 25
1. Komisja Rewizyjna Związku jest organem kontroli wewnętrznej Związku i składa się z trzech członków, wybieranych przez Zgromadzenie. Komisja wybiera ze swego składu Przewodniczącego na pierwszym posiedzeniu po jej wyborze.
2. Komisja Rewizyjna pracuje na podstawie regulaminu pracy zatwierdzonego przez Zgromadzenie. Komisja ma prawo kooptacji członków na zasadach określonych w § 20 ust. 3.

§ 26
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Związku należy:
1. bieżąca kontrola działalności Związku ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej oraz przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli kompleksowej,
2. sporządzanie sprawozdań i wydawanie zaleceń pokontrolnych oraz ustalanie terminów usunięcia uchybień,
3. przedstawianie sprawozdania Zgromadzeniu,
4. wyłączne prawo składania wniosku o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi,
5. branie udziału (przez jej przewodniczącego lub członków) w posiedzeniach Zarządu Związku lub Komisji - z głosem doradczym,
6. wnioskowanie o zwołanie Zgromadzenia nadzwyczajnego,
7. rekomendowanie Zarządowi do zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych.


Rozdział V.

Nagrody i kary.


§ 27
Związek ma prawo do wyróżniania i nagradzania zasłużonych dla koszykówki podmiotów i osób fizycznych (zawodnicy, trenerzy, sędziowie, działacze).


Rozdział VI.

Majątek Związku


§ 28
1. Majątek Związku stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
2. Na fundusze Związku składają się:
a. wpływy ze składek członkowskich oraz innych opłat z tytułu prowadzonych rozgrywek mistrzowskich (wpisowe, licencje, kary, opłaty transferowe) i innych zawodów,
b. dotacje lub subwencje,
c. darowizny,
d. dochody uzyskane z działalności gospodarczej wspomagającej działalność statutową.

§ 29
Dla wspomagania działalności statutowej Związek może powołać Fundację oraz współdziałać z innymi fundacjami i podmiotami gospodarczymi w zakresie określonym w statucie.

§ 30
1. Dla ważności oświadczeń w sprawach majątkowych Związku wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu, w tym obowiązkowo Prezesa lub Wiceprezesa.
2. Do składania oświadczeń woli w imieniu Związku w sprawach niemajątkowych jest uprawniony indywidualnie każdy członek Zarządu w zakresie wynikającym z pełnionej funkcji w Zarządzie.

§ 31
1. Zmiana Statutu lub rozwiązanie Związku następuje w drodze uchwały Zgromadzenia na zasadach określonych w § 19 pkt. 7 i wymaga zatwierdzenia przez organ rejestrujący.
2. Uchwała o rozwiązaniu Związku określa sposób likwidacji i przeznaczenie majątku Związku.

§ 32
Prawo interpretacji niniejszego statutu przysługuje Zgromadzeniu oraz Zarządowi Związku.

§ 33
Niniejszy Statut został uchwalony przez Walne Nadzwyczajne Zgromadzenie Delegatów w dniu 2 września 2017 roku i wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez organ rejestrowy.

Decathlon Mazowsze Molten
Obraz